مقالاتی در مورد: ثبت‌نام و احراز هویت

چگونه ایمیل و تلفن همراه حساب خود را تغییر دهم؟

در صورت نیاز به تغییر تلفن همراه و یا آدرس ایمیل متصل به اکانت می‌بایست فرم زیر را در برگه‌ای بنویسید به همراه کارت ملی یا شناسنامه و با مشخص بودن چهره خود یک عکس سلفی (متن آیینه‌ای نباشد) تهیه کنید و به امور پشتیبانی ارسال نمایید.

فرم درخواست تغییر تلفناینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر تلفن همراه از .............................به ......................... را دارم. تاریخ و امضا

فرم درخواست تغییر ایمیلاینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر ایمیل از .............................به ......................... را دارم. تاریخ و امضا

نکته: لطفا فرم موردنظر را به‌صورت دست‌نوشته روی یک کاغذ بنویسید و همراه با کارت ملی، یک عکس سلفی بگیرید و به امور پشتیبانی ارسال کنید.

به روز شده در: 01/08/2022