مقالاتی در مورد: ثبت‌نام و احراز هویت

چگونه ایمیل و تلفن همراه حساب خود را تغییر دهم؟

در صورت نیاز به تغییر تلفن همراه یا آدرس ایمیل متصل به حساب کاربری بیت‌پین، باید فرم زیر را در برگه‌ای بنویسید و به همراه کارت ملی، با مشخص بودن چهره خود، یک عکس سلفی (متن آیینه‌ای نباشد) تهیه کنید و به امور پشتیبانی بیت‌پین بفرستید.

فرم درخواست تغییر تلفناینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر تلفن همراه از.............................به.........................را دارم.
تاریخ و امضا

فرم درخواست تغییر ایمیلاینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر ایمیل از.............................به.........................را دارم.
تاریخ و امضا

نکته: لطفا فرم موردنظر را به‌صورت دست‌نوشته روی یک کاغذ بنویسید و همراه با کارت ملی، یک عکس سلفی بگیرید و به امور پشتیبانی ارسال کنید.

به روز شده در: 26/03/2024